Privacy policy

Privacy policy

In deze privacyverklaring verklaart Uw Schilderwerk B.V. (hierna te noemen: “Wij” of “Ons”) welke Persoonsgegevens Wij van u verzamelen en Verwerken, indien u onderstaande diensten of producten van Ons afneemt of op andere wijze in contact komt met Ons.

 

De in deze privacyverklaring met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

 

Diensten

Wij leveren de navolgende diensten of producten (hierna te noemen: ´´Diensten´´):

 

  • Buitenschilderwerk van woningen
  • Binnenschilderwerk van woningen

 

Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens

 

Verstrekking Persoonsgegevens door U

 

Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.

Indien u Persoonsgegevens aan Ons verstrekt, zullen Wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u moet ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

 

Wij Verwerken de volgende door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens

Wordt wel door Ons verwerkt

Wordt niet door Ons verwerkt

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Identificatienummer

Geboortedatum

Geslacht

Bankrekening

Locatiegegevens

Online identificator

Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens

Biometrische gegevens

Kopie(ën) van uw identiteitsbewijzen

Burgerservicenummer

 

Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (artikel 9 AVG)

Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken

Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Genetische gegevens

Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon

 

Verkrijging Persoonsgegevens door Ons uit externe bronnen

 

Wij Verwerken geen aanvullende Persoonsgegevens uit externe bronnen.

 

 

Wij

Onze identiteit en contactgegevens:

Naam: Uw Schilderwerk B.V.

Contactgegevens: Displayweg 3, 3821 BT Amersfoort

Email: serviceteam@uwschilderwerk.nu

Telefoonnummer: 088 - 8887211

KvK-nummer: 62348000

 

 

Doeleinden van de Verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende aangevinkte verwerkingsdoeleinden:

☒ om de Diensten aan u te kunnen verlenen.

☒ om u te informeren over andere diensten en producten van Ons.

☒ om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken.

☒ om uw profiel samen te stellen waarmee Wij doelgericht kunnen adverteren.

☒ om de Diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

 

 

Rechtsgrond(en) van de Verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens op een of meer van de volgende, aangevinkte, rechtsgrond(en):

☒ u hebt toestemming gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

☒ de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

☒ de Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ons rust.

☐ de Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

☐ de Verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Ons is opgedragen.

☒ de Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ons of van een derde en uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van Persoonsgegevens nopen, wegen niet zwaarder dan die belangen, ook niet gelet op het feit dat u minderjarig bent

 

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden (indien van toepassing)

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan de volgende ontvanger(s) of categorieën van ontvanger(s):

  • Aan derden die we inschakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden en inspecties.
  • In voorkomende gevallen aan derden die wij inschakelen om een mogelijke vordering te incasseren.
  • Aan onze accountant en de Belastingdienst om onze administratie te kunnen doen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van Belastingrecht.    

Termijn van opslag van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen, bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zullen Wij voor het bepalen van de periode gedurende welke Wij uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken de volgende criteria hanteren:

- of de Persoonsgegevens nog langer noodzakelijk zijn voor Onze dienstverlening aan u;

- hoe lang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van service, garantie en afhandeling van eventuele klachten nadat onze Diensten zijn beëindigd, daaronder begrepen de verjaringstermijn waarbinnen een eventuele vordering door u op ons vanwege de Diensten verjaart;

- of een eventueel door u gegeven toestemming niet is ingetrokken en dus nog van kracht is;

- of er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te blijven bewaren.

Uw rechten

U hebt het recht Ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan:

Functionaris Gegevensbescherming

de heer mr. drs. P.J.M. Veuger

Postbus 151

8280 AD Genemuiden

pveuger@vdenp.nl

Wij zullen, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekking Toestemming (indien van toepassing)

Als u Toestemming hebt gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze Toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u geen gebruik meer kunt maken van de Diensten.

Klachtrecht

Ondanks de zorgvuldigheid die Wij betrachten bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop Wij met uw Persoonsgegevens om zijn gegaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij onze organisatie, ter attentie van de volgende contactpersoon:

Functionaris Gegevensbescherming

de heer E. Haaksman

Displayweg 3

3821BT te Amersfoort

legal@uwschilderwerk.nu

Ook heeft het u recht over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is:

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verplichting tot verstrekking

Uw verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

U bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken.

Het gevolg van het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens is, dat u geen gebruik kan maken van onze Diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Derde landen

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje ´´ Cookies`` wordt genoemd.

Cookies

Onze website(s) maakt/maken gebruik van tracking cookies. Hier wordt door ons vooraf toestemming aan u gevraagd. Daarnaast maakt/maken wij bij het aanbieden van de Diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt te voldoen en zich te houden aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook, LinkedIn, Twitter

Op diverse pagina’s op Onze website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie van Ons kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed.

In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Privacyverklaring versie augustus 2018.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

icon icon